Cách dùng tính từ"nutritious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"nutritious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"nutritious"tiếng anh

Mang nghĩa"có chất dinh dưỡng, bổ dưỡng"

=Nutritious food contains substances which help your body to be healthy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is always important to choose enjoyable, nutritious foods. 
  • Some ready made meals are nutritious and very easy to prepare.
  • They are nutritious foods. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng là những thực phẩm dinh dưỡng)
  • Legumes are nutritious foods. (IELTS TUTOR giải thích: Rau đậu là thức ăn dinh dưỡng)
  • Is dried fruit nutritious? (IELTS TUTOR giải thích: Trái cây khô có bổ dưỡng không?)
  • a nutritious diet 
  • Raw spinach is especially nutritious.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE