Cách dùng tính từ"notorious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"notorious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"notorious"tiếng anh

Mang nghĩa"khét tiếng; có tiếng xấu"

=famous for something bad

IELTS TUTOR lưu ý:

  • notorious for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a notorious swindler (IELTS TUTOR giải thích: một kẻ khét tiếng lừa đảo)
  • a notorious area /bend in the road (IELTS TUTOR giải thích: khu vực/chỗ đường cong nổi tiếng (nguy hiểm))
  • He was notorious as a gambler and rake (IELTS TUTOR giải thích: hắn nổi tiếng là một tay cờ bạc và lêu lổng trác táng; hắn là một tay cờ bạc và lêu lổng trác táng khét tiếng)
  • a notorious criminal 
  • The city is notorious for its traffic jams.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE