Cách dùng tính từ"logical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"logical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"logical"tiếng anh

Mang nghĩa"hợp lý"

=In a logical argument or method of reasoning, each step must be true if the step before it is true/The logical conclusion or result of a series of facts or events is the only one which can come from it, according to the rules of logic.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Each logical step must be checked by other mathematicians
  • If the climate gets drier, then the logical conclusion is that even more drought will occur. 
  • What is happening is the logical result of a changing world.
  • Everything isn't always logical. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi thứ không phải lúc nào cũng lô-gíc)
  • His school timetable is very logical. (IELTS TUTOR giải thích: Thời khóa biểu học của thằng bé rất là lô-gíc (logic))
  •  ...a society that dismisses God as a logical impossibility.
  • Connie suddenly struck her as a logical candidate. 
  • There was a logical explanation. 
  • It is logical to take precautions

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE