Cách dùng tính từ"monumental"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"monumental"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"monumental"tiếng anh

1. Mang nghĩa"đặc biệt to lớn; vĩ đại; lạ thường

(nói về những toà nhà, công trình điêu khắc) rất lớn và gây ấn tượng mạnh mẽ; hoành tráng; vĩ đại"

=You can use monumental to emphasize the size or extent of something/very big or very great

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It had been a monumental blunder to give him the assignment. 
  • ...a series of monumental disappointments.
  • a monumental achievement, success, blunder, failure (IELTS TUTOR giải thích: một thành tích vĩ đại, thắng lợi vĩ đại, sai lầm vô cùng to lớn, thất bại thảm hại)
  • What monumental ignorance! (IELTS TUTOR giải thích: Ngu dốt lạ thường!)
  • a monumental task a monumental waste of time
  • Rebuilding the bridge proved to be a monumental job.

2. Mang nghĩa"thuộc về, có liên quan đến hoặc dùng làm đài kỷ niệm"

=A monumental building or sculpture is very large and impressive.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...monumental sculpture.
  • He's a monumental figure, a novelist. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có một hình tượng trên đài kỷ niệm, một tiểu thuyết gia)
  • a monumental inscription văn bia kỷ niệm monumental brasses , sculptures , figures những tấm bảng đồng, điêu khắc, hình tượng trên đài kỷ niệm

3. Mang nghĩa"(nói về tác phẩm (văn học) hoặc (âm nhạc)) lớn và có giá trị lâu dài; đồ sộ; bất hủ; vĩ đại"

=If you describe a book or musical work as monumental, you are emphasizing that it is very large and impressive, and is likely to be important for a long time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...his monumental work on Chinese astronomy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK