Cách dùng tính từ"moderate"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"moderate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"moderate"tiếng anh

1. Mang nghĩa"ôn hoà, không quá khích"

=Moderate political opinions or policies are not extreme/You use moderate to describe people or groups who have moderate political opinions or policies.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was an easygoing man of very moderate views. 
  • Both countries have called for a moderate approach to the use of force.
  •  ...a moderate Democrat. 
  • ...the moderate wing of the army.

2. Mang nghĩa"vừa phải; có mức độ, điều độ"

=You use moderate to describe something that is neither large nor small in amount or degree/A moderate change in something is a change that is not great.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • While a moderate amount of stress can be beneficial, too much stress can exhaust you. 
  • ...moderate exercise.
  • The British weather is quite moderate. (IELTS TUTOR giải thích: Thời tiết của Anh khá ôn hòa)
  • She is a moderate drinker of alcohol. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta là người uống rượu có chừng mực)
  • Cook the bacon over a moderate heat. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy nấu thịt xông khói bằng nhiệt độ vừa phải)
  • Most drugs offer either no real improvement or, at best, only moderate improvements.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE