Cách dùng tính từ"mechanical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"mechanical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"mechanical"tiếng anh

1. Mang nghĩa"(thuộc) máy móc; (thuộc) cơ khí; (thuộc) cơ học"

=operated by a machine or system of moving parts/relating to engines and machines, and the way that they work

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a mechanical device/digger a mechanical wheelchair
 • The system has shut down because of mechanical problems.
 • ...a small mechanical device that taps out the numbers. 
 • ...the oldest working mechanical clock in the world. 
 • Most mechanical devices require oil as a lubricant
 • mechanical transport (IELTS TUTOR giải thích: sự vận chuyển bằng máy)
 • mechanical engineering (IELTS TUTOR giải thích: kỹ thuật cơ khí)
 • a mechanical engineer (IELTS TUTOR giải thích: kỹ sư cơ khí)
 • ...mechanical engineering. 
 • The company undertakes mechanical work on all types of cars. 
 • The train had stopped due to a mechanical problem.

2. Mang nghĩa"(nói về một hành động...) không suy tính, (một cách) máy móc"

=done without thinking or without any attempt to be original/If you describe someone's action as mechanical, you mean that they do it automatically, without thinking about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I found her purely mechanical explanations inadequate.
 • They found him purely mechanical explanations inadequate. (IELTS TUTOR giải thích: Họ nhận thấy những lời giải thích một cách máy móc của anh ta hoàn toàn không hợp lí)
 • It is real prayer, and not mechanical repetition. 
 • Her retort was mechanical

3. Mang nghĩa"giỏi về cơ khí, máy móc"

=If you describe a person as mechanical, you mean they are naturally good at understanding how machines work.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was a very mechanical person, who knew a lot about sound. 
 • I'm not mechanical like my father; I have to follow the instructions.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE