Cách dùng danh từ"irrigation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"irrigation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"irrigation"

1."irrigation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho tươi tốt; tình trạng được tưới"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Water is channeled through a series of irrigation canals. (IELTS TUTOR giải thích: Nước được dẫn qua một loạt kênh thủy lợi)
  • Irrigation has greatly increased the area of cultivable land. (IELTS TUTOR giải thích: Thủy lợi làm tăng diện tích trồng trọt thêm đáng kể)
  • irrigation canal (IELTS TUTOR giải thích: kênh tưới tiêu, kênh dẫn thủy nhập điền)
  • Wrong irrigation practices are also responsible for soil erosion. (IELTS TUTOR giải thích: Các hành động thủy lợi sai cũng chịu trách nhiệm về sự xói mòn đất)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK