Cách dùng tính từ"long-ago"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng danh từ"eon"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng tính từ"long-ago"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "ago" tiếng anh

II. Cách dùng

Mang nghĩa"đã quá lâu, xa xưa"

=of or pertaining to the distant past or to remote events; ancient

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She is looking back on the long - ago days of her youth. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đang hồi tưởng về những ngày xa xưa trong thời thanh xuân của mình)
  • the long-ago days of my youth (IELTS TUTOR giải thích: những ngày xa xưa trong thời thanh xuân của tôi)
  • Nowadays, we know the benefits to humankind of standing on our own two feet, the intriguing question that remains is what made our long - ago ancestors stand up and walk in the first place. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay, chúng ta biết những lợi ích con người nhận được từ việc đứng trên chính đôi chân của mình, câu hỏi lý thú còn lại là cái gì/điều gì đã khiến tổ tiên xa xưa của chúng ta đứng và đi bằng chân ở địa điểm đầu tiên)
  • long-ago exploits remembered only in folk tales

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK