Cách dùng tính từ"lifelong"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"lifelong"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"lifelong"tiếng anh

Mang nghĩa"suốt đời"

=lasting or existing all through your life/Lifelong means existing or happening for the whole of a person's life.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Paul became his lifelong friend. 
  • Her lifelong ambition had been to learn how to fly. 
  • He has been a lifelong supporter of the club. 
  • The college is dedicated to promoting lifelong learning.
  • It's a lifelong friendship. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một tình bạn bền chặt)
  •  ...her lifelong friendship with Naomi.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE