Cách dùng danh từ"wire"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"wire"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"wire"

1."wire"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dây (kim loại)"

=A wire is a long thin piece of metal that is used to fasten things or to carry electric current.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, wire vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...fine copper wire.
  • This is barbed wire. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là dây thép gai)
  •  ...gadgets which detect electrical wires, pipes and timbers in walls.

2.2. Mang nghĩa"khung, thanh chắn bằng dây kim loại"

=A wire is a cable which carries power or signals from one place to another.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, wire là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I ripped out the phone wire that ran through to his office.
  •  ...the voltage of the overhead wires.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE