Cách dùng tính từ"inviolable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"inviolable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"inviolable"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không thể xâm phạm, bất khả xâm phạm"

=If a country says its borders are inviolable, it means they must not be changed or crossed without permission.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an inviolable fortress (IELTS TUTOR giải thích: pháo đài bất khả xâm phạm)
  • Yesterday's resolution says the present Polish border is 'inviolable'.

2. Mang nghĩa"không thể bác bỏ, cần được tôn trọng tuyệt đối "

=If a law or principle is inviolable, you must not break it/​that must be respected and not attacked or destroyed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The game had a single inviolable rule: obstacles were to be overcome, not circumvented.
  • the inviolable right to life inviolable territory an inviolable rule

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE