Cách dùng tính từ"increasing"& trạng từ"increasingly" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng tính từ"increasing"& trạng từ"increasingly" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng tính từ"increasing"

Mang nghĩa"ngày càng tăng, tăng dần"

=growing; rising

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are experiencing an increasing number of problems.
  • An increasing number of customers shop online.

II. Cách dùng trạng từ"increasingly"

Mang nghĩa"ngày càng"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Borrowers are becoming increasingly aware of their options, and tend to shop around.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE