Cách dùng tính từ"humorous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"humorous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"humorous"tiếng anh

Mang nghĩa"hài hước"

=If someone or something is humorous, they are amusing, especially in a clever or witty way/using or showing humour

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was quite humorous, and I liked that about him. 
  • ...a humorous magazine.
  • a humorous writer/face/imagination 
  • a humorous story
  • a humorous writer (IELTS TUTOR giải thích: một nhà văn hài hước)
  • a humorous remark (IELTS TUTOR giải thích: một nhận xét hóm hỉnh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE