Cách dùng danh từ "matchbox"&"matchbox house"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "matchbox"&"matchbox house"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"matchbox"

Mang nghĩa"hộp đựng diêm, nhãn bao diêm"

=A matchbox is a small box that you buy with matches in it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am a dedicated collector of matchbox labels. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là một nguời rât thích sưu tập nhãn bao diêm)
  • The matchbox carried the logo of what appeared to be a seedy nightclub. 
  • An experiment was conducted with a matchbox containing leaf fragments carrying aphids, in one case with hover fly larvae and in another with ladybird larvae. 

III. Cách dùng danh từ"matchbox house"

Mang nghĩa"nhà nhỏ, bé tí tẹo, nhỏ như hộp diêm"

=a small and often badly built house located with many other similar houses on a social housing scheme

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The security police kept the four-roomed matchbox house in their sight at all times.
  • Running water and electricity are still lacking in many matchbox houses.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking