Cách dùng tính từ"grateful"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"grateful"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"grateful"tiếng anh

Mang nghĩa"biết ơn"

=feeling that you want to thank someone because they have given you something or have done something for you

IELTS TUTOR lưu ý:

  • grateful for
  • grateful to someone for something
  • grateful (that)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Thanks for coming with me. I’m really grateful.  
  • I’m very grateful for all your help with the party. 
  • We're very grateful for his sponsorship. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi rất biết ơn về sự đỡ đầu của ông ấy)
  • She was grateful to them for letting her stay at their house. 
  • You should be grateful that I didn’t tell your parents.
  • She was grateful to him for being so good to her.
  • I should like to extend my grateful thanks to all the volunteers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE