Cách dùng từ "newspaper" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em từng bước một cách làm dạng bài Fill in the gap IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "newspaper" tiếng anh

I. Newspaper là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tờ báo"

=a regularly printed document consisting of large sheets of paper that are folded together, or a website, containing news reports, articles, photographs, and advertisements

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Do you read a newspaper regularly? 
  • a daily/Sunday newspaper

2. Mang nghĩa "toà soạn báo"

=an organization that publishes a newspaper

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He wants to work for a newspaper when he graduates.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK