Cách dùng tính từ"generational"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"generational"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"generational"

Mang nghĩa"giữa các thế hệ với nhau"

=relating to a particular generation or to the relationship between generations

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a generational rift/split/gap
 • generational differences

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People's lifestyles are usually fixed by generational habits and fashions. 
 • ...a generational conflict within the Asian community.
 • Reactions to the changes seem to reflect a generational divide. 
 • A generational shift is taking place as newer, younger business leaders emerge. 
 • Many of these books and films successfully cross generational lines. 
 • Worries about an elderly parent's driving can be a source of generational conflict. 
 • The challenge of working for a younger boss is dealing with different generational work styles. 
 • The political movement seems to be in the midst of a generational split, as older figures decline in influence. 
 • The differences are partly generational.
 • How do generational differences play into management? (IELTS TUTOR giải thích: Những khác biệt giữa các thế hệ đóng vai trò hình thành nên sự quản lý như thế nào?)
 • The gap between the rich and the poor, as one might assume is not a generational issue.(IELTS TUTOR giải thích: Khoảng cách giữa giàu nghèo không phải là vấn đề gói gọn trong một thế hệ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking