Cách dùng động từ"Research"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Research"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"Research"

1. Research vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nghiên cứu; tiến hành nghiên cứu"

=If you research something, you try to discover facts about it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • RESEARCH (VERB) + INTO = NGHIÊN CỨU VỀ CÁI GÌ
 • Sau research cũng có thể không cần giới từ into, mà đi trực tiếp với object luôn vẫn được vì nó vẫn là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's researching into possible cures for AIDS. 
 • to research into the causes of cancer (IELTS TUTOR giải thích: nghiên cứu nguyên nhân của bệnh ung thư)
 • a well-researched book (IELTS TUTOR giải thích: một quyển sách dày công nghiên cứu)
 • Journalists were frantically researching the new prime minister's background, family, and interests.
 • The amount of time and money being spent on researching this disease is pitiful. 
 • We are researching the reproduction of elephants. 
 • She spent two years in South Florida researching and filming her documentary. 
 • So far we haven't been able to find anything, but we're still researching
 • that leading article has been carefully researched (IELTS TUTOR giải thích: bài xã luận đó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng)
 • She researched a wide variety of jobs before deciding on law. 
 • He researches heart disease. 
 • to research into /on the spread of AIDS (IELTS TUTOR giải thích: nghiên cứu về sự lan truyền của bệnh AIDS) 
 • The internet has reduced the amount of time it takes to research these subjects.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK