Cách dùng tính từ"fluent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"fluent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"fluent"tiếng anh

1. Mang nghĩa"có thể nói hoặc viết một ngôn ngữ hoặc làm một việc trôi chảy, chính xác và dễ dàng"

=able to speak a foreign language very well/spoken well and without difficulty

IELTS TUTOR lưu ý:

  • fluent in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m fluent in three languages.
  • a fluent speaker of Chinese (IELTS TUTOR giải thích: một diễn giả lưu loát về tiếng Hoa)
  • Steve speaks fluent Japanese.
  • To speak /write fluent French (IELTS TUTOR giải thích: nói/viết tiếng Pháp trôi chảy)

2. Mang nghĩa"(về lời nói, một ngôn ngữ hoặc một hành động) được diễn đạt trôi chảy và chính xác"

=expressing yourself in a clear and confident way, without seeming to make an effort

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As a lecturer, she is fluent, witty, but also scholarly. 
  • His fluent uncomplicated style of writing
  • To be fluent in speech (IELTS TUTOR giải thích: ăn nói lưu loát)
  • Fluent movements (IELTS TUTOR giải thích: những động tác uyển chuyển)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE