Cách dùng tính từ"explicit"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"explicit"tiếng anh

1. Mang nghĩa"rõ ràng"

=said or explained in an extremely clear way so that you cannot doubt what is meant

IELTS TUTOR lưu ý:

 • an explicit statement/warning/threat 
 • explicit instructions/directions 
 • make something explicit

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Possible side effects should be made explicit.
 • These are explicit instructions. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là những giải thích rõ ràng)
 • That was an explicit warning. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một cảnh báo rõ ràng)
 • That was an explicit threat. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một mối đe dọa rõ ràng)
 • You have to make explicit directions. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải lập ra hướng phát triển rõ ràng)

2. Mang nghĩa"nói thẳng, tỏ thái độ rõ ràng, nói trắng"

=if someone is explicit, they say or explain something in a very clear direct way/If you are explicit about something, you speak about it very openly and clearly.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • explicit about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Can you be a little more explicit? 
 • He was explicit about his intention to overhaul the party's internal voting system.
 • He is being very explicit about his dissatisfaction with the company.

3. Mang nghĩa"trắng trợn, lồ lộ"

=showing or describing sex or violence with a lot of detail/Something that is explicit is expressed or shown clearly and openly, without any attempt to hide anything.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the film’s explicit sex scenes
 •  ...sexually explicit scenes in films and books.
 •  ...explicit references to age in recruitment advertising

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK