Cách dùng"essential inessential / nonessential (a)" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "essential inessential / nonessential" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ "essential"

1. Mang nghĩa "cần thiết, thiết yếu, cốt yếu"

=completely necessary

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • essential for
 • essential to
 • it is essential (that)
 • it is essential to do something
 • essential reading
 • play an essential role/part in something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In a large organization, good internal communication is essential. 
 • Light is absolutely essential for the healthy development of plants. 
 • He had acquired the skills essential to his later success in politics. 
 • It is essential that all equipment is properly maintained. 
 • If you want to make major changes, it is essential to involve your staff. 
 • Her articles are essential reading for anyone interested in the war. 
 • She has always played an essential part in the smooth running of the business.
 • Eating is an essential demand. (IELTS TUTOR giải thích: Ăn là 1 nhu cầu tất yếu)

2. Mang nghĩa "cơ bản nhất, bản chất nhất, cần thiết nhất"

=the essential features of something are its most basic and typical features/most basic and necessary / used about the substances that your body needs in order to stay healthy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  the essential characteristics of Marxist political thought 
 • The essential difference between us is that I take life seriously.
 • essential services such as shops and buses 
 • food, fuel, and other essential supplies
 • essential vitamins/minerals/nutrients
 • These are essential vitamins. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là những vitamin cần thiết)

III. Cách dùng "inessential"

Mang nghĩa "không thiết yếu"

=not necessary

IELTS TUTOR lưu ý:

 • inessential thường đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Draw up a weekly budget to avoid the temptation to spend money on inessential items.
 • You should cut down on inessential spending. (IELTS TUTOR giải thích: Anh nên cắt giảm các chi phí không cần thiết)
 • Draw up a monthly budget to avoid the temptation to spend money on inessential items. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy lập ra một ngân quỹ hàng tháng để tránh sự cám dỗ chi tiền vào những món hàng không cần thiết)
 • inessential information

IV. Cách dùng "nonessential"

Mang nghĩa "không thiết yếu, không trọng yếu, không cần thiết"

=not really necessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay 'them'. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy bỏ hết những con số không cần thiết. Điều này bao gồm cả tuổi tác, cân nặng và chiều cao. Hãy để các vị bác sĩ lo những chuyện đó. Đó là lý do bạn trả tiền chọ 'họ')
 • The UK Foreign Office has updated its travel advice to warn against all non - essential travel to Tokyo and north - eastern Japan (IELTS TUTOR giải thích: Bộ ngoại giao Anh đã cập nhật thông tin hướng dẫn du lịch để khuyến cáo những chuyến du lịch không cần thiết đến Tokyo và miền đông bắc Nhật Bản)
 • The embassy has evacuated of all non - essential personnel. (IELTS TUTOR giải thích: Đại sứ quán đã sơ tán các nhân viên không cần thiết)
 • Human rights are indivisible : you cannot be denied a right because someone decides that it is "less important" or "non - essential". (IELTS TUTOR giải thích: Nhân quyền không thể chia được: nghĩa là bạn không thể bị khước từ một quyền lợi bởi vì ai đó quyết định rằng nó "ít quan trọng" hay "không cần thiết")
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE