Cách dùng tính từ"embarrassed"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"embarrassed"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"embarrassed"tiếng anh

Mang nghĩa"cảm thấy ngại ngùng, ngượng"

=ashamed of something and worried about what other people will think of you/making you feel uncomfortable because you do not know what to say or do

IELTS TUTOR lưu ý:

 • embarrassed by
 • embarrassed about
 • too embarrassed to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’ve never felt so embarrassed in my entire life. 
 • Laura did not like to admit that she was embarrassed by her sister. 
 • He was embarrassed about the nature of his illness. 
 • They were too embarrassed to ask someone to help.
 • He makes me embarrassed. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy làm tôi bối rối)
 • I feel very embarrassed. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy ngượng lắm)
 • Did you make him embarrassed? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn làm anh ta lúng túng à?)
 • They sat in embarrassed silence.
 • He looked a bit embarrassed. 
 • ...an embarrassed silence.
 • She felt embarrassed about undressing in front of the doctor. 
 • I was too embarrassed to admit that I was scared.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE