Cách dùng tính từ"eclectic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"eclectic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"eclectic"

Mang nghĩa"đa dạng"

=An eclectic collection of objects, ideas, or beliefs is wide-ranging and comes from many different sources/an eclectic group of people, things, or ideas is interesting or unusual because it consists of many different types/including many different styles or methods

IELTS TUTOR lưu ý:

  • an eclectic mix/collection/variety
  • an eclectic style/approach

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has an eclectic style of performance. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta có phong cách biểu diễn đa dạng)
  • an eclectic taste in literature 
  • Pilard, who takes an eclectic approach to identifying cheap stocks, invests in small and midsize companies, as well as large ones.
  • Chinese religious beliefs are wide - ranging and eclectic. (IELTS TUTOR giải thích: Những tín ngưỡng tôn giáo của người Trung Quốc rất rộng và phong phú)
  • The song displays an eclectic mix of influences. (IELTS TUTOR giải thích: Bài hát biểu lộ sự pha trộn phong phú)
  • The song displays an eclectic mix of influences.
  •  ...an eclectic collection of paintings, drawings, and prints.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE