Cách dùng tính từ "determinate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "determinate" tiếng anh

Mang nghĩa "xác định, nhất định

=fixed or exact

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A determinate sentence of imprisonment was imposed.
  • to reach a determinate education level (IELTS TUTOR giải thích: đạt tới một trình độ văn hoá nhất định)
  • This job asks for a person who reaches a determinate education level. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc này yêu cầu một người có một trình độ văn hoá nhất định)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK