Cách dùng tính từ"depraved"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"depraved"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"depraved"tiếng anh

Mang nghĩa"suy đồi; sa đoạ, truỵ lạc"

=morally bad or evil

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a depraved character/mind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is the work of a depraved mind. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là tác phẩm của một đầu óc xấu xa)
  • It is also a source of depraved films and pictures, which may damage our younger generation. (IELTS TUTOR giải thích: Nó cũng là một nguồn cung cấp các phim và hình ảnh đồi trụy có thể làm hư hỏng thế hệ trẻ của chúng ta) 
  • Everybody should stop depraved sites. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người nên ngặn chặn những trang web đồi trụy)
  • Someone who can kill a child like that must be totally depraved. 
  • Depraved actions, things, or people are morally bad or evil.
  •  ...a disturbing and depraved film. 
  • She described it as the work of depraved and evil criminals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE