Cách dùng tính từ"countless"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"countless"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"countless"tiếng anh

Mang nghĩa"vô số, vô kể, không đếm xuể"

=very many, especially more than you think is reasonable/Countless means very many.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His countless television appearances 
  • The occupying forces committed countless atrocities.
  • She has committed countless crimes. (IELTS TUTOR giải thích: Tội do cô ấy gây ra đếm không xuể)
  • He can save countless beings. (IELTS TUTOR giải thích: Ngài có khả năng cứu độ vô lượng chúng sinh)
  • The occupying forces committed countless atrocities. (IELTS TUTOR giải thích: Lực lượng chiếm đóng đã thực hiện vô số hành động tàn bạo)
  • She is the idol of countless teenagers. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là thần tượng của vô số thanh thiếu niên)
  • There are countless slums in this area. (IELTS TUTOR giải thích: Có vô số những căn nhà xập xệ/ổ chuột trong vùng này)
  • She brought joy to countless people through her music. 
  • There are countless small ski areas dotted about the province.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK