Cách dùng"revolt" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. Dùng"revolt" như verb

1. Mang nghĩa"nổi dậy, khởi nghĩa, nổi loạn (chống lại nhà cầm quyền)"

=to try to remove the government of your country using force/to say that you will not accept someone’s authority or leadership

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, revolt là nội động từ 
 • revolt against

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Poles revolted several times in the 19th century.
 • When people revolt, they make an illegal and often violent attempt to change their country's political system. 
 • In 1375 the townspeople revolted. 
 • Zanzibar's fortunes declined after the islanders revolted against the sultanate in 1964
 • People revolted against their wicked rulers (IELTS TUTOR giải thích: nhân dân nổi lên chống lại bọn cầm quyền độc ác)
 • Several players revolted against their new coach.

2. Mang nghĩa"chống lại"

=to refuse to accept something such as a law or a decision

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, revolt là nội động từ 
 • revolt against

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In 1992 the Serbs revolted against separation from Yugoslavia.

3. Mang nghĩa"làm ghê tởm, làm chán ghét"

=if someone or something revolts you, they are so unpleasant that you feel slightly ill

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, revolt là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was revolted by the stench of the stockyards. 
 • Just the thought of kissing him revolts me.
 • his conscience revolts at the crime (IELTS TUTOR giải thích: tội ác đó làm cho lương tâm anh ta ghê tởm)

II. Dùng"revolt" như noun

Mang nghĩa"cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa, cuộc nổi loạn"

=an attempt to remove the government of a country using force/A revolt is an illegal and often violent attempt by a group of people to change their country's political system.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • revolt vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • in revolt

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the peasants’ revolt of June 1381 
 • Students rose in revolt against the government.
 • It's the revolt against traditional American morality. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là cuộc nổi dậy chống lại đạo đức truyền thống của Mỹ)
 • He visited Rajahmundry to suppress a revolt. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta đến Rajahmundry để đàn áp một cuộc khởi nghĩa)
 • He played the lead in the revolt. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta cầm đầu cuộc nổi loạn)
 • The successful revolt was led by Barfield. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc khởi nghĩa thắng lợi là do Barfield lãnh đạo)
 • It was undeniably a revolt by ordinary people against their leaders. 
 • The newly-occupied Italian colony of Libya rose in revolt in 1914.
 • The prime minister is facing a revolt by party activists over his refusal to hold a referendum. 
 • Soon the entire armed forces were in open revolt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0