Cách dùng tính từ"contemplative"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"contemplative"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"contemplative"

Mang nghĩa"trầm mặc; suy tư"

=spending a lot of time thinking very carefully about something/Someone who is contemplative thinks deeply, or is thinking in a serious and calm way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a contemplative person /manner /look (IELTS TUTOR giải thích: một con người/cung cách/dáng vẻ trầm mặc)
  • Martin is a quiet, contemplative sort of chap. 
  • I went for long, contemplative walks by the river. 
  • Life there is slow and contemplative.
  • Her mood was calm and contemplative. 
  • People began to listen to music in contemplative silence. 
  • Maxwell's life was not outwardly exciting or full of incident, but quiet and contemplative. 
  • She was beginning to yearn for a contemplative life. 
  • He wasn't always as calmly contemplative as he was in his late work.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE