Cách dùng danh từ"construction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"construction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"construction"

1."construction"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự xây dựng, liên quan đến ngành xây dựng"

=the process of building something large or complicated, such as a bridge or road/the work or business of building things, especially houses and other buildings

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, construction là danh từ không đếm được 
 • construction of
 • under construction (=being built)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The company will finance the construction of a new community sports centre. 
 • The dam is still under construction.
 • under construction; in the course of construction (IELTS TUTOR giải thích: đang xây dựng, đang làm)
 • He works in construction. 
 • a construction company/worker

2.2. Mang nghĩa"kiến trúc, công trình (xây dựng), toà nhà"

=a building or other large structure

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, construction là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The cathedral is a fantastic modern construction.
 • The shelter is a brick construction. (IELTS TUTOR giải thích: Hầm trú ẩn là một kiến trúc bằng gạch)

2.3. Mang nghĩa"cách đặt câu; cấu trúc câu"

=the way in which words are put together to form a sentence or phrase

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, construction vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • difficult grammatical constructions

2.4. Mang nghĩa"sự giải thích"

=the process of creating something such as an idea or system/the meaning that you think a word, sentence, phrase, or action has

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, construction là danh từ đếm được 
 • put/place a construction on something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her novel explores the construction of gender roles.
 • to put a wrong construction on someone's words (IELTS TUTOR giải thích: giải thích sai những lời nói của ai)
 • to put the best construction on something (IELTS TUTOR giải thích: tìm những khía cạnh hay nhất để giải thích điều gì)
 • We both heard what he said, but she put quite a different construction on it.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking