Cách dùng tính từ"condemn"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"condemn"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"condemn"tiếng anh

1. Mang nghĩa"chỉ trích, chê trách, lên án, quy tội"

=to say publicly that you think someone or something is bad or wrong

IELTS TUTOR lưu ý:

 • condemn someone/something as something
 • condemn someone for (doing) something
 • strongly/roundly condemn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Politicians have condemned the attacks. 
 • I condemn fascism and all it stands for. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lên án chủ nghĩa phát xít và tất cả những gì nó đại diện)
 • The minister condemned the proposal as ‘very damaging’. 
 • He was widely condemned for his behaviour after the match. 
 • We condemn cutthroat the recessionary effects on the national economy. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta lên án gay gắt những tác động làm suy thoái nền kinh tế quốc gia)
 • The human right organizations condemn the denial of basic human freedoms. (IELTS TUTOR giải thích: Các tổ chức nhân quyền lên án hành động phủ nhận những quyền tự do cơ bản của con người)
 • The statement was roundly condemned by members of the opposition party.

2. Mang nghĩa"kết án, kết tội, xử, xử phạt"

=to give a punishment to someone who has committed a crime

IELTS TUTOR lưu ý:

Với nghĩa này, condemn thường ở bị động

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Both men have been condemned to life imprisonment. 
 • Fifty rebels were condemned to death.
 • to be condemned to death (IELTS TUTOR giải thích: bị kết án tử hình)

3. Mang nghĩa"bắt buộc, ép"

=if something condemns you to an unpleasant situation, it forces you to experience it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Peacock’s goal condemned United to their first defeat since March.
 • I am condemned to lie on my back another week (IELTS TUTOR giải thích: tôi buộc phải nằm ngửa thêm một tuần nữa)

4. Mang nghĩa"thải, loại bỏ đi (đồ dùng cũ...)"

=to order something such as a building or machine to be destroyed because it is not safe

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE