Cách dùng tính từ"Immense"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Immense"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Immense"tiếng anh

Mang nghĩa"mênh mông, bao la, rộng lớn"

=extremely large immense distances/If you describe something as immense, you mean that it is extremely large or great.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • immense wealth/value

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  An immense amount of money has already been spent on the project. 
 • The pressure on students during exam time can be immense.
 • Grasshoppers 'rasping quivered up from the immense prairie. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếng xào xạc của bầy cào cào vang khắp vùng đồng trống mênh mông)
 • Her services to the state have been immense. (IELTS TUTOR giải thích: Công trạng của bà ấy đối với nhà nước thật là to lớn)
 • I have immense problems with procrastination, concentration and focus. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có những vấn đề hết sức to lớn về tính chần chừ, khả năng tập trung và làm nổi bật)
 • They spent an immense amount of time getting the engine into perfect condition. 
 • He inherited an immense fortune. 
 • Did you see that guy? He was immense!
 • ...an immense cloud of smoke. 
 • With immense relief I stopped running.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK