Cách dùng tính từ"concerted"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"concerted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"concerted"tiếng anh

1. Mang nghĩa"có phối hợp, có sự phối hợp, hỗ trợ từ nhiều đối tượng"

=involving a lot of people or organizations working together in a determined way/A concerted action is done by several people or groups working together/done together by more than one person, government, country, etc.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to take concerted action (IELTS TUTOR giải thích: hành động phối hợp)
  • a concerted attack (IELTS TUTOR giải thích: tấn công phối hợp)
  • She called for concerted action against terrorism. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta kêu gọi các hành động phối hợp chống lại chủ nghĩa khủng bố)
  • He called for concerted action against terrorism. 
  • The richer countries of the world should take concerted action to help the poorer countries. 
  • The D-Day invasion was a concerted exercise by the armed forces of Britain, the US, and Canada.
  • Martin Parry, author of the report, says it's time for concerted action by world leaders.
  • We need to make a concerted effort to improve on our results.
  • a concerted approach/attack/campaign

  2. Mang nghĩa"có dự tính, có bàn tính, rất nghiêm túc, quyết tâm"

  =If you make a concerted effort to do something, you try very hard to do it/A concerted effort or attempt is determined and serious

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He made a concerted effort to win me away from my steady, sweet but boring boyfriend.
  • There has been a concerted campaign against the proposals. 
  • He's making a concerted effort to improve his appearance.
  • It is expected that through our concerted efforts, the Butterfly Brand Sewing Machines will be made widely known in your country. (IELTS TUTOR giải thích: Hi vọng rằng với sự nỗ lực của chúng tôi, máy khâu nhãn hiệu con bướm sẽ nổi tiếng rộng rãi trong quốc gia của ông)
  • They need to make a concerted effort to improve on their results. (IELTS TUTOR giải thích: Họ cần phải cùng nhau nỗ lực để cải thiện kết quả)
  • European Union governments will now have to make a concerted effort to combat pollution. (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ chính phủ liên minh Châu Âu phải nỗ lực cùng nhau để chống lại ô nhiễm) 
  • That was the concerted effort by the nations of the world to protect our environment. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là nỗ lực hợp tác của các quốc gia trên thế giới nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta)
  • She has begun to make a concerted effort to find a job.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK