Cách dùng danh từ"overheads"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"overheads"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"overheads"

Mang nghĩa"những chi phí thường lệ có liên quan đến sự hoạt động của một doanh nghiệp (tiền công, tiền thuê....); tổng chi phí"

=The overheads of a business are its regular and essential expenses, such as salaries, rent, electricity, and phone bills.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • overheads luôn ở hình thức số nhiều 
 • cut/reduce/slash overheads
 • low/small/reduced overheads 
 • corporate/administrative/production overheads
 • overhead costs/expenses
 • high/big/increased overheads

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • heavy overheads reduced his profits (IELTS TUTOR giải thích: tổng phí nặng nề khiến lợi nhuận của ông ấy giảm xuống)
 • if you move to a smaller office , you will reduce your overheads (IELTS TUTOR giải thích: nếu anh chuyển đến một văn phòng nhỏ hơn, tổng chi phí của anh sẽ giảm xuống)
 • We are having to cut our costs to reduce overheads and remain competitive.
 • The combined company aims to reduce annual overheads by as much as £2 billion. 
 • Many big companies have been hit by high overheads and falling sales. 
 • In an early restructuring move, the company is shutting stores and cutting administrative overheads.
 • The merger cut overhead costs in half.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking