Cách dùng tính từ"concerning"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"concerning"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"concerning"tiếng anh

Mang nghĩa"đáng lo ngại"

=causing worry/If something is concerning, it causes you to feel concerned about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This pattern of behaviour is extremely concerning.
  • It is particularly concerning that he is working for non-British companies while advising on foreign policy.
  • His concerning behavior raised alarm among his friends. (IELTS TUTOR giải thích: Hành vi lo ngại của anh ta gây lo lắng cho bạn bè của anh ta.) 
  • We need to address the concerning issue of rising pollution levels. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần giải quyết vấn đề đáng lo ngại về mức độ ô nhiễm gia tăng.) 
  • The doctor discussed the concerning symptoms with the patient. (IELTS TUTOR giải thích: Bác sĩ thảo luận về các triệu chứng đáng lo ngại với bệnh nhân.)  
  • The report highlighted several concerning trends in the stock market. (IELTS TUTOR giải thích: Báo cáo nhấn mạnh một số xu hướng đáng lo ngại trên thị trường chứng khoán.)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE