Cách dùng tính từ"dedicated"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"dedicated"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"dedicated"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tận tụy, tận tâm"

=You use dedicated to describe someone who enjoys a particular activity very much and spends a lot of time doing it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her great-grandfather had clearly been a dedicated and stoical traveller.
  •  ...dedicated followers of classical music.
  • a dedicated worker /teacher (IELTS TUTOR giải thích: một công nhân/thầy giáo tận tụy)

2. Mang nghĩa"được thiết kế cho một ý đồ riêng biệt duy nhất; chuyên dụng"

=You use dedicated to describe something that is made, built, or designed for one particular purpose or thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Such areas should also be served by dedicated cycle routes. 
  • ...the world's first museum dedicated to ecology.
  • This ring is dedicated to satanism. (IELTS TUTOR giải thích: Chiếc nhẫn này dành cho nghi lễ cúng bái Satan)
  •  ...a microcomputer dedicated to playing chess
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE