Paraphrase"a language"(Diễn đạt"một ngôn ngữ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"a language"(Diễn đạt"một ngôn ngữ"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A tongue:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Learning multiple tongues can broaden one's perspective on different cultures.
 • A dialect:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The region had its own unique dialect, distinct from the standard language.
 • A communication system / A system of communication

  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • Sign language is a unique communication system used by the deaf community.
   •  English is a system of communication used by millions of people around the world.
 • A linguistic system:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Understanding the linguistic systems of various cultures enhances cross-cultural communication.
 • A mode/method/means of expression:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • Art can be a powerful mode of expression transcending linguistic barriers.
   • Art is a method of expression that can be used to communicate ideas and emotions.
   • Music is a means of expression that can be used to convey a wide range of emotions.
 • A means/form of communication:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • Learning new means of communication can open doors to different communities.
   • Sign language is a form of communication used by people who are deaf or hard of hearing.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE