Cách dùng tính từ "broke" tiếng anh

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "khánh kiệt, túng quẫn, bần cùng"

=to have no money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Can you lend me £5? I’m completely broke.
  • What do you mean, I've got enough money? I'm as broke as you are.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK