Cách dùng cụm "as follows" & Dùng “as follow hay “as follows”?

· Cách dùng từ

I. Cách dùng cụm "as follows"

Mang nghĩa "như sau"

=used when you are going to give more details about something / You use as follows in writing or speech to introduce something such as a list, description, or explanation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The letter reads as follows (IELTS TUTOR giải thích: bức thư viết như sau)
  • Our travel plans are as follows: start at the very bottom of Chile, and then go up.
  • The winners are as follows: E. Walker; R. Foster; R. Gates; A. Mackintosh. 
  • This can be done if you proceed as follows.

II. Dùng “as follow hay “as follows”?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Những người bảo vệ AS FOLLOW thì cho rằng khi chủ ngữ của câu là số nhiều thì phải bỏ chữ “S” phía sau chữ FOLLOW đi để đúng với luật hòa hợp chủ vị. Ví dụ: “ The stipulations if this new law are as follow:...”
  • Thực ra thì ý kiến này KHÔNG đúng vì chữ "FOLLOW" không liên quan gì đến chủ ngữ của câu mà nó là động từ của một phần đã bị lược bỏ. Toàn bộ cụm này là: "AS [is set forth in the listing/account/episode that] FOLLOWS."
  • Cách dùng đúng luôn là AS FOLLOWS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK