Cách dùng tính từ"ascending"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"ascending"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"ascending"tiếng anh

Mang nghĩa"theo thứ tự cao dần/thấp dần...."

=moving towards a higher level or position in ascending order (=with each one higher or bigger than the one before)/If a group of things is arranged in ascending order, each thing is bigger, greater, or more important than the thing before it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The results were ranked in ascending order.
  • The argument of periapsis is the angle between a planet's ascending node and its closest approach to its star. (IELTS TUTOR giải thích: Acgumen của cận điểm là góc giữa điểm nút lên của hành tinh với điểm gần nhất của ngôi sao)
  • Can you arrange these numbers in ascending order? (IELTS TUTOR giải thích: Anh có thể sắp xếp những con số này theo thứ tự tăng dần không?)
  • The tasks were listed in ascending order of difficulty. (IELTS TUTOR giải thích: Các bài tập được sắp xếp theo thứ tự khó dần)
  • Now draw or trace ten dinosaurs in ascending order of size. 
  • ...an ascending spiral of antisocial behaviour.
  •  I shall list my objections to the plan in ascending order of importance.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE