Cách dùng danh từ"goods"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"goods"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"goods"

1."goods"là danh từ đếm được (luôn ở số nhiều)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hàng hoá"

=objects produced for sale

IELTS TUTOR lưu ý:

 • stolen goods
 • goods and services

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a goods train/lorry  
 • a shop specializing in leather goods 
 • Wilkins was found in possession of £8,000 worth of stolen goods. 
 • The cost of household goods and services fell.
 • Goods are manufactured regularly. (IELTS TUTOR giải thích: Hàng hóa được sản xuất thường xuyên)
 • It produces household goods. (IELTS TUTOR giải thích: Nó sản xuất đồ dùng gia đình)
 • Goods are things that are made to be sold. 
 • Money can be exchanged for goods or services.
 •  ...a wide range of consumer goods.

2.2. Mang nghĩa"tài sản"

=Your goods are the things that you own and that can be moved.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All his worldly goods were packed into a neat checked carrier bag. 
 • Stolen goods (IELTS TUTOR giải thích: tài sản bị lấy cắp)
 • You can give your unwanted goods to charity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE