Cách dùng tính từ "appropriate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "thích hợp; thích đáng"

=Something that is appropriate is suitable or acceptable for a particular situation.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is appropriate that Irish names dominate the list. 
  • Dress neatly and attractively in an outfit appropriate to the job. 
  • The teacher can then take appropriate action
  • it's necessary for the homicide to incur a punishment appropriate to his cruelties (IELTS TUTOR giải thích: kẻ sát nhân cần phải nhận một hình phạt thích đáng với hành vi man rợ của y)
  • you'll be informed of the details at the appropriate time (IELTS TUTOR giải thích: ông sẽ được thông báo chi tiết vào một thời điểm thích hợp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc