Cách dùng tính từ"anxious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"anxious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"anxious"tiếng anh

1. Mang nghĩa"lo âu; băn khoăn; khắc khoải"

=worried because you think something bad might happen

IELTS TUTOR lưu ý:

 • anxious about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His silence made me anxious. an anxious glance 
 • I'm very anxious about his exam results (IELTS TUTOR giải thích: tôi rất lo lắng về kết quả thi của nó)
 • He was anxious for his family , who were travelling abroad (IELTS TUTOR giải thích: ông ta lo lắng về gia đình mình đang đi du lịch ở nước ngoài)
 • People are naturally anxious about these tests.

2. Mang nghĩa"rất mong muốn cái gì; nóng lòng"

=wanting something very much, especially when this makes you nervous, excited, or impatient

IELTS TUTOR lưu ý:

 • anxious to do something
 • anxious (that)
 • anxious for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We’re anxious to hear from anyone who can help. 
 • They were anxious that aid should be sent promptly (IELTS TUTOR giải thích: họ nóng lòng mong cho viện trợ được gửi đến thật nhanh)
 • They were anxious that everyone should enjoy themselves. 
 • We were all anxious for peace.

3. Mang nghĩa"gây ra nỗi lo âu"

=an anxious time or situation is one in which you worry about something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We had an anxious few moments while the results were coming through.
 • We had a few anxious moments before landing safely (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đã trải qua những giây phút lo âu trước khi hạ cánh an toàn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE