Cách dùng tính từ"accessible"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"accessible"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"accessible"tiếng anh

1. Mang nghĩa"có thể đạt được"

=easy for anyone to obtain and use

IELTS TUTOR lưu ý:

  • accessible to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their goal was to make adult education more accessible. 
  • information that should be accessible to the public

2. Mang nghĩa"có thể tới được, có thể tiếp cận được..."

=an accessible place is easy to find or get to

IELTS TUTOR lưu ý:

  • accessible by
  • accessible to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The city is easily accessible by road, rail, or air. 
  • the remote hamlet is accessible by bicycle (IELTS TUTOR giải thích: cái xóm nghèo hẻo lánh đó có thể đi xe đạp đến được)
  • a beach accessible only from the sea (IELTS TUTOR giải thích: một bãi biển chỉ có thể đến được từ ngoài biển vào) 
  • documents not accessible to the public (IELTS TUTOR giải thích: những tài liệu mà công chúng không được phép sử dụng)
  • Near the beach is a forest accessible to walkers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking