Cách dùng danh từ"way of life"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"way of life"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"way of life"

1."way of life"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lối sống"

=A way of life is the behaviour and habits that are typical of a particular person or group, or that are chosen by them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a typical way in which a person or group lives the rural way of life
  • The old way of life is dying out. (IELTS TUTOR giải thích: Lối sống cũ đang lụi tàn)
  • The hermit led an abstemious way of life. (IELTS TUTOR giải thích: Vị ẩn sĩ có một lối sống rất đạm bạc)
  • Mining activities have totally disrupted the traditional way of life of the Yanomami Indians.

2.2. Mang nghĩa"một phần của cuộc sống, điều bình thường"

=if something is a way of life, it is considered to be what people normally do or have/If you describe a particular activity as a way of life for someone, you mean that it has become a very important and regular thing in their life, rather than something they do or experience occasionally.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Shortages have become a way of life here.
  • Positive risk - taking becomes a way of life. (IELTS TUTOR giải thích: Việc chấp nhận rủi ro tích cực trở thành thói quen của cuộc sống)
  • She likes it so much it's become a way of life for her. 
  •  ...cities where violence is a way of life.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking