Cách dùng danh từ "tendency" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "tendency" tiếng anh

I. Tendency là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "xu hướng, khuynh hướng"

=a strong chance that something will happen in a particular way

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc thường gặp:

  • a tendency (for someone/something) to do something
  • have a tendency to do something
  • prices continue to show an upward tendency (IELTS TUTOR giải thích: giá cả tiếp tục tỏ ra có xu thế tăng lên)
  • a tendency towards fatness /to get fat (IELTS TUTOR giải thích: có xu hướng béo phị)
  • the tendency to socialism (IELTS TUTOR giải thích: xu hướng về chủ nghĩa xã hội)
  • a growing tendency (IELTS TUTOR giải thích: một khuynh hướng ngày càng rõ)
  • There’s a tendency for a new manager to make changes. 
  • You have a tendency to avoid arguments.
  • have artistic/criminal/suicidal tendencies

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK