Cách dùng "other than" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng "other than" tiếng anh

I. Về nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Other than có nghĩa là ngoài cái gì đó ra  (ở câu khẳng định)
 • Other than có nghĩa là chỉ có thể là cái gì đó  (ở câu phủ định)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Cruises other than the ones listed below are not discounted at this time
  • IELTS TUTOR giải thích: ý là trừ những cruises mà được nêu dưới đây thì những cái còn lại sẽ không được giảm giá lần này 
 • The form cannot be signed by anyone other than yourself
  • IELTS TUTOR giải thích: cái form này chỉ được kí bởi bạn thôi đó 
 • There's nothing on TV tonight, other than the usual rubbish.

II. Other than trong câu khẳng định & phủ định

1. Other than có nghĩa là ngoài cái gì đó ra (ở câu khẳng định)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Are you studying any natural subjects other than chemistry?
  • IELTS TUTOR giải thích: ngoài hoá ra thì có đang học môn tự nhiên nào không vậy?

2. Other than có nghĩa là chỉ có thể là cái gì đó (ở câu phủ định)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • he never speaks to me other than to ask for cigarettes
  • IELTS TUTOR giải thích: anh ấy mỗi lần nói chuyện là hỏi xin thuốc lá chứ còn lại không có nói gì với tôi cả 
 • she has no close friends other than him
 • I have never known him behave other than insolently

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK