Cách dùng liên từ "assuming (that)" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng liên từ "assuming (that)" tiếng anh

I. "assuming" là liên từ

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

II. Cách dùng

Mang nghĩa "giả dụ, giả sử"

=if / accepting as true without question or proof

IELTS TUTOR lưu ý:

  • assuming (that)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Assuming your calculations are correct, we should travel northeast.
  • 'Assuming you're right,' he said, 'there's not much I can do about it, is there?'
  • But assuming that the talks make progress, won't they do too little, too late?
  • We can all leave together - assuming that the others aren't late. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có thể rời khỏi cùng một lúc - giả sử là những người khác không đến muộn)
  • Even assuming that smokers do see the health warnings, I doubt they'll take any notice.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK