Cách dùng"struggle"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"struggle"(n) tiếng anh

I. struggle vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ"struggle"

1. Mang nghĩa"sự đấu tranh; cuộc đấu tranh"

=A struggle is a long and difficult attempt to achieve something such as freedom or political rights.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, struggle vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Life became a struggle for survival.
  • The struggle for independence (IELTS TUTOR giải thích: cuộc đấu tranh giành độc lập)
  • The struggle for existence (IELTS TUTOR giải thích: cuộc đấu tranh sinh tồn)
  • A fierce struggle between two boxers (IELTS TUTOR giải thích: cuộc vật lộn dữ dội giữa hai võ sĩ)
  • ...a young lad's struggle to support his poverty-stricken family. 
  • He is currently locked in a power struggle with his Prime Minister.

2. Mang nghĩa"sự cố gắng đáng kể; nỗ lực lớn"

=An action or activity that is a struggle is very difficult to do.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, struggle là danh từ đếm được số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Losing weight was a terrible struggle.
  • After a long struggle, she gained control of the bank (IELTS TUTOR giải thích: sau một nỗ lực lâu dài, bà ta đã giành được quyền kiểm soát ngân hàng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE