Cách dùng"purchaser"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"purchaser"(n) tiếng anh

I. purchaser là danh từ đếm được

II. Cách dùng danh từ"purchaser"

Mang nghĩa"người mua"

​=a person who buys something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a prospective house purchaser
  • We haven't been able to find a purchaser for our house yet.
  • The sale of the property is complete when both the vendor and the purchaser have signed the relevant documents. 
  • The world's single largest purchaser of oil is the Pentagon. 
  • potential/prospective purchasers
  • The highest bidder of each lot shall be the purchaser thereof. (IELTS TUTOR giải thích:  Người trả giá cao nhất của mỗi lô chắc chắn sẽ là người mua được nó)
  • He wanted to sell the house quickly, but was unable to find a purchaser. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta đã muốn bán nhà nhanh, nhưng đã không thể tìm được người mua)
  • A bill of sale is a legal document made by a seller to a purchaser. (IELTS TUTOR giải thích:  Hóa đơn bán hàng là một chứng từ pháp lý được thực hiện bởi một người bán đối với một người mua)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE