Cách dùng từ "stimulus" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "stimulus" tiếng anh

Mang nghĩa "sự kích thích; tác nhân kích khích, nhân tố kích thích"

=anything that encourages something to happen, develop, or improve

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Stimulus là danh từ đếm được, SỐ NHIỀU STIMULI
  • stimulus to
  • stimulus for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • her words of praise were a stimulus to work harder (IELTS TUTOR giải thích: những lời khen ngợi của cô ấy là chất kích thích làm việc chăm chỉ hơn)
  • The government hopes that lower interest rates will be a stimulus to investment.
  • We hope that the books will provide a stimulus for discussion.
  • Foreign investment has been a stimulus to the industry. 
  • The book will provide a stimulus to research in this very important area.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK